Pierwszy Język

Kuć, kłuć i kłóćić śę

Kuć, kłuć i kłóćić śę

Kuć, kłuć i kłóć

Czynność kłócenia śę można porównać do kłucia śę nawzajem.

W kłótniach ludzie wchodzą w emocje, wpadają w ego, zapominają śę, krzywią i krzywdzą śę nawzajem.

W kłótni ludzie są w złości, a ZŁOść jest zła i płynie po niej łza.

W kłótni jest krzyk.

k rz y k
(k) gardło (rz) ustawia (y) inne (k) gardło
(k) żywy (rz) ustawia (y) innego (k) żywego

W kłótni ludzie chcą dowieść swoich racji, zaszkodzić przeć.w.innym stronom, czasem kłamiąc, czasem grożąc kłami lub innymi złami.

gróź
(g) ego (ro) robi (ź) zńszczenie

Kuć, kłuć, kłóć.

W kłótni ludzie wpadają w pętle, w kółko powtarzając te same argumenty, raniąc śę i kłując nawzajem, dlatego kłóć pisane jest przez Ó, które jest symbolem koła.
KŁÓć – KOŁo.
Kłótnie to pętle i koła.

Kuć, kłuć, kłóć.

A jak już ńe chcemy śę kuć, to spokój!.
Teraz jest po.kój i ńkt ńe kłuje!
S.pokój to droga pokoju.

Ale czy spokój i pokój to szczyt komfortu?

Mir jest dużo pełniejszym pojęciem i wyraża więcej.

Jeśli w społeczności panuje mir, to oznacza to, że w niej jest zgoda i wzajemna współpraca.

m ir
(m) wewnątrz (ir) istoty wpływają na siebie

W mirze jak w wirze. Wszystko płynie, żyje i wzajemnie śę wymienia.

Są m.in. śpiewacy, hutnicy, bajarze, ślusarze, malarze, konstruktorzy oraz kowale, którzy kują żelazo, póki gorące.

W mirze swobodnie płynie informacja, wiedza, umiejętności, zabawa, dobro.

Ludzie śę wspierają, a walutą jest pomoc, moc i sława.

Ludzie kierujący śę światłem wybierają KUŚ, zamiast KUĆ.

kuŚ to droga KU Światłu.

kuĆ to droga KU Ćemności.

Kłótnie, kucie śę, bicie, krzywdzenie i zmuszanie ludzi do czegoś to droga KU Ćemności.

Kuszenie sobą, znanie swoich wartości oraz pokazywanie swoich pozytywnych cech i talentów i dobrowolne zachęcanie do wspólnej pracy i zabawy to droga światłości, miru i sławy.

Droga światła to rozwój siebie, bycie dobrym i uzdolnionym oraz poszanowanie innego zdania, a ńe zmuszanie i narzucanie swoich ustaw i rządów.

Sławy i Ra dość Ci.

KU Światłu. ☀️

Sławy i Ra dość Ci.

KU Światłu. ☀️

Kuć, kłuć i kłóć

Čynność kłócenia śę można porównać do kłucia śę nawzajem.

W kłótniaĤ luDZie wĤoDZą w emocje, wpadają w ego, zapominają śę, kŔywią i kŔywdzą śę nawzajem.

W kłótni luDZie są w złości, a ZŁOść jest zła i płynie po niej łza.

W kłótni jest kŔyk.

k Ŕ y k
(k) gardło (Ŕ) ustawia (y) inne (k) gardło
(k) żywy (Ŕ) ustawia (y) innego (k) żywego

W kłótni luDZie Ĥcą dowieść swoiĤ racji,zaŠkoDZić pŔeć.w.innym stronom, Časem kłamiąc, Časem grożąc kłami lub innymi złami.

gróź
(g) ego (ro) robi (ź) zńszczenie

Kuć, kłuć, kłóć. 

W kłótni luDZie wpadają w pętle, w kółko powtaŔając te same argumenty, raniąc śę i kłując nawzajem, dlatego kłóć pisane jest pŔez Ó, które jest symbolem koła. 
KŁÓć – KOŁo.
Kłótnie to pętle i koła.

Kuć, kłuć, kłóć.

A jak już ńeĤcemy śę kuć, to spokój!.
Teraz jest po.kój i ńkt ńe kłuje!
S.pokój to droga pokoju.

Ale Čy spokój i pokój to ŠČyt komfortu?

Mir jest dużo pełniejŠym pojęciem i wyraża więcej.

Jeśli w społeČności panuje mir, to oznaČa to, że w niej jest zgoda i wzajemna współpraca.

m ir
(m) wewnątŔ(ir) istoty wpływają na siebie

W miŔe jak w wiŔe. WŠystko płynie, żyje i wzajemnie śę wymienia.

Są m.in. śpiewacy, hutnicy, bajaŔe, ślusaŔe, malaŔe, konstruktoŔy oraz kowale, któŔy kują żelazo, póki gorące.

W miŔe swobodnie płynie informacja, wieDZa, umiejętności, zabawa, dobro.

LuDZie śę wspierają, a walutą jest pomoc, moc i sława.

LuDZie kierujący śę światłem wybierają KUŚ, zamiast KUĆ.

kuŚ to droga KU Światłu.

kuĆ to droga KU Ćemności.

Kłótnie, kucie śę, bicie, kŔywDZenie i zmuŠanie luDZi doČegoś to droga KU Ćemności.

KuŠenie sobą, znanie swoiĤ wartości oraz pokazywanie swoiĤ pozytywnyĤcech i talentów i dobrowolne zaĤęcanie do wspólnej pracy i zabawy to droga światłości, miru i sławy.

Droga światła to rozwój siebie, bycie dobrym i uzdolnionym oraz poŠanowanie innego zdania, a ńe zmuŠanie i naŔucanie swoiĤ ustaw i Ŕądów.

Sławy i Ra dość Ci.

KU Światłu. ☀️

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *