Pierwszy Język

Helikopter, Śmigłowiec, Pociąg, Kolej i Wagony

Helikopter, Śmigłowiec, Pociąg, Kolej i Wagony

Helikopter można mieć po kielichu, zwłaszcza jeśli w kielichu był trunek z alkoholem .

Etymologia słowa helikopter jest związana z tym faktem.

Słowo HELIKOPTER możemy podzielić na takie morfemy:
helik op t er.
Jeśli „helik op” przeczytamy na wspak to powstaje słowo – „po kileh”
„po kielich” i helikopter? Ma to coś wspólnego?

Natomiast (t) i (er) w słowie helikopter oznaczają: (t) – TO, (er) – TWORZYĆ KONSEKWENCJĘ.

Czyli helikopter możemy etymologicznie odczytać jako:
helik op t er
(helik op) po kielichu (t) to (er) tworzy konsekwencje

Ma to pokrycie w rzeczywistości?

Skąd natomiast słowo kielich/kielih?

Kielichy kiedyś były robione z kłów/(kielów), i wyglądały tak:

Helikopter można mieć po kieliĤu, zwłaŠČa jeśli w kieliĤu był trunek z alkoholem .

Etymologia słowa helikopter jest związana z tym faktem.

Słowo HELIKOPTER możemy poDZielić na takie morfemy:
helik op t er.
Jeśli „helik op” pŔeČytamy na wspak to powstaje słowo – „po kileh”
„po kieliĤ” i helikopter? Ma to coś wspólnego?

Natomiast (t) i (er) w słowie helikopter oznaČają: (t) – TO, (er) – TWOŔYĆ KONSEKWENCJĘ.

Čyli helikopter możemy etymologicznie odČytać jako:
helik op t er
(helik op) po kieliĤu (t) to (er) twoŔy konsekwencje

Ma to pokrycie w ŔeČywistości?

Skąd natomiast słowo kieliĤ/kielih?

KieliĤy kiedyś były robione z kłów/(kielów), i wyglądały tak:

KŁY KUŁY ludzi jak wbijały śę w skórę, dlatego stąd ich nazwa (rodziny wyrazów ‘kły, kuły’).

KŁY, KIEŁ – to odmiany liczby mnogiej i pojedynczej.

Znaleziony pojedynczy KIEŁ wielkiego zwierza, często służył jako KIELich albo jako LEIK/lejek (stąd ich nazwy – rodzina wyrazów ‘kieł i kielich’ i czytanie na wspak ‘kiel – leik’).

Podsumowając w etapach logicznego rozumowania: jak KIELichem za dużo śę LEJE to w konsekwencji w głowie może powstać HELIKOPTER.

Natomiast ŚMIGŁOWIEC lata w powietrzu.

ŚMIGŁO wi ec
śmigło (wi) wysoko (ec) trzyma całość

KŁY KUŁY luDZi jak wbijały śę w skórę, dlatego stąd iĤ nazwa (roDZiny wyrazów ‘kły, kuły’).

KŁY, KIEŁ – to odmiany liČby mnogiej i pojedynČej.

Znaleziony pojedynČy KIEŁ wielkiego zwieŔa, Čęsto służył jako KIELiĤ albo jako LEIK/lejek (Stąd iĤ nazwy – roDZina wyrazów ‘kieł i kieliĤ i Čytanie na wspak ‘kiel – leik’).

Podsumowając w etapaĤ logiČnego rozumowania: jak KIELiĤem za dużo śę LEJE to w konsekwencji w głowie może powstać HELIKOPTER

Natomiast ŚMIGŁOWIEC lata w powietŔu.

ŚMIGŁO wi ec
śmigło (wi) wysoko (ec) tŔyma całość

śmigło – śmiga
ś miga
(ś) światło miga

śmiga, smaga – rodzina wyrazów

Śmigające śmigło tworzy dźwięki podobne do smagającego bata.

https://sjp.pl/smagać
>> smagać
1. uderzać batem, biczem, rzemieniem itp.;
2. o czymś długim i cienkim: uderzać;
3. o wietrze lub deszczu: uderzać podmuchami, strumieniami;
4. wyrażać dezaprobatę wobec kogoś

śmigło – śmiga
ś miga
(ś) światło miga

Śmiga, smaga – roDZina wyrazów

Śmigające śmigło twoŔy DŽwięki podobne do smagającego bata.

https://sjp.pl/smagać
>> smagać
1. udeŔać batem, biČem, Ŕemieniem itp.;
2. o Čymś długim i cienkim: udeŔać;
3. o wietŔe lub deŠČu: udeŔać podmuĤami, strumieniami;
4. wyrażać dezaprobatę wobec kogoś

W języku lechickim/polskim definicje tych słów są wyraźne rozróżnione:

Słowo ŚMIGŁOWIEC jest jedynym prawidłowym określeniem statków powietrznych posiadających wirnik nośny. Ma to swoją podstawę w rodzinie wyrazów (śmigłowiec, śmigło, śmiga, smaga).

Natomiast stan upojenia alkoholowego, kiedy kręci śę w głowie nazywamy HELIKOPTEREM.

W języku leĤickim/polskim definicje tyĤ słów są wyraźne rozróżnione:

Słowo ŚMIGŁOWIEC jest jedynym prawidłowym określeniem statków powietŔnyĤ posiadającyĤ wirnik nośny. Ma to swoją podstawę w roDZinie wyrazów (śmigłowiec, śmigło, śmiga, smaga).

Natomiast stan upojenia alkoholowego, kiedy kręci śę w głowie nazywamy HELIKOPTEREM.

A jak to jest w innych językach?

Ś’ ńe występuje w prawie wszystkich innych językach, dlatego zapożyczenie do tych języków całej rodziny wyrazów śmigła, śmigłowca, śmigania było ńemożliwe.
Zastosowano więc metodę, którą stosowano wielokrotnie, czyli zapożyczono słowo, które jest jakoś powiązane z tym do czego tworzymy nazwę.
[np. po lechicku/polsku smok – po angielsku (palić, opalać): smoke;
po lechicku rycie, rylec, ryje, skryba, skrobie – po angielsku (pisać): write (w ryciu)]

W przypadku śmigłowca trzeba było wybrać coś kojarzącego śę z kręceniem. Padł wybór na kręcenie śę w głowie wywołane upojeniem alkoholowym, czyli HELIKOPTER.

Jest to kolejny przykład (więcej jest opublikowanych na www.pierwszyjezyk.pl), gdzie polskie słowa są zapożyczane do innych języków.

A jak to jest w innyĤ językaĤ?

Ś’ ńe występuje w prawie wŠystkiĤ innyĤ językaĤ, dlatego zapożyČenie do tyĤ języków całej roDZiny wyrazów śmigła, śmigłowca, śmigania było ńemożliwe.
Zastosowano więc metodę, którą stosowano wielokrotnie, Čyli zapożyČono słowo, które jest jakoś powiązane z tym do Čego twoŔymy nazwę.
[np. po leĤicku/polsku smok – po angielsku (palić, opalać): smoke;

po leĤicku rycie, rylec, ryje, skryba, skrobie – po angielsku (pisać): write (w ryciu)]
W pŔypadku śmigłowca tŔeba było wybrać coś kojaŔącego śę z kręceniem. Padł wybór na kręcenie śę w głowie wywołane upojeniem alkoholowym, Čyli HELIKOPTER.

Jest to kolejny pŔykład (więcej jest opublikowanyĤ na www.pierwszyjezyk.pl), gDZie polskie słowa są zapożyČane do innyĤ języków.

Wracając do śmigania i latania.

Transport powietrzny jest szybszy i pod wieloma względami praktyczniejszy, ńż transport lądowy.
Więc powstaje pytanie: Dlaczego tak mało ludzi umie latać samolotami i dlaczego tak mało samolotów i śmigłowców jest produkowanych?
Gdyby latanie było powszechne i łatwo dostępne, wówczas ńe potrzeba byłoby budować dróg, wypadkowość byłaby mniejsza i ńe trzeba byłoby stać w korkach, przez co czas na transport skróciłby śę.

Produkować samoloty i śmigłowce to dla dzisiejszego społeczeństwa ńe jest żaden problem. Potrzebna jest do tego taka sama technologia, co do produkcji samochodów.

Więc po co mały transport rozwiązywać w sposób lądowy i tracić na niego czas?

Wyjątkiem jest zapotrzebowanie na transport wielkogabarytowy i masywny, ale ten już ma swój specjalny TOR.

WAŻące WAGony po torach ciągniemy pociągiem.

Przyczepy są przyczepione do LOKoMOTYW, które są MOTorem i do LOKacji MOTYWem (bodźcem do działania – https://sjp.pl/motyw ).

Ćuch, ćuch! – robi ćuchcia.

Na stacji stać! Przy torach z torbami czekają ludzie.
I tak, po kolei, koło za kolem, jeździ cała kolej.

Sława!

Radości Wam oraz dużo śmigania, a mało helikopterów

Wracając do śmigania i latania.

Transport powietŔny jest ŠybŠy i pod wieloma względami praktyČniejŠy, ńż transport lądowy.
Więc powstaje pytanie: DlaČego tak mało luDZi umie latać samolotami i dlaČego tak mało samolotów i śmigłowców jest produkowanyĤ?
Gdyby latanie byłoby powŠeĤne i łatwo dostępne, wówČas ńe potŔeba byłoby budować dróg, wypadkowość byłaby mniejŠa i ńe tŔeba byłoby stać w korkaĤ, pŔez co Čas na transport skróciłby śę.

Produkować samoloty i śmigłowce to dla DZisiejŠego społeČeństwa ńe jest żaden problem. PotŔebna jest do tego taka sama teĤnologia, co do produkcji samoĤodów.

Więc po co mały transport rozwiązywać w sposób lądowy i tracić na niego Čas?

Wyjątkiem jest zapotŔebowanie na transport wielkogabarytowy i masywny, ale ten już ma swój specjalny TOR.
WAŻące WAGony po torach ciągniemy pociągiem.

PŔyČepy są pŔyČepione do LOKoMOTYW, które są MOTorem i do LOKacji MOTYWem (boDŽcem do DZiałania – https://sjp.pl/motyw ).

ĆuĤ, ćuĤ! – robi ćuĤcia.

Na stacji stać! PŔy toraĤ z torbami Čekają luDZie.
I tak, po kolei, koło za kolem jeźDZi cała kolej.

Sława!

Radości wam oraz dużo śmigania, a mało helikopterów

Jedna odpowiedź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *