Pierwszy Język, Film

Znaczenie wszystkich liter obiecadła Lechii

Znaczenie wszystkich liter obiecadła Lechii

W filmie do tego artykułu omówione zostało skąd się wzięło znaczenie każdej litery, zapis runiczny porównany z zapisem łacińskim, oraz ułożenie ust i języka przy wypowiadaniu liter.

W filmie do tego artykułu omówione zostało skąd się wzięło znaČenie każdej litery, zapis runiČny porównany z zapisem łacińskim, oraz ułożenie ust i języka pŔy wypowiadaniu liter.

Dodatkowo, na końcu omówiłem jeszcze znaczenie trzech liter “X” “Q” “V”, które łacina i angielski chce nam przemycić do naszego języka.

Znaczenie wszystkich liter obiecadła, z poprawną kolejnością liter:
A – zmieniać, zmiana 
O Ó – koło, okrąg, otacza, ogólny, punkt, teren, powtarzanie, w tą i z powrotem, przewidywanie
Ą – pąknąć, whłonąć, przyjąć
OR – cykliczność, cykliczna zmiana, cykliczna powtarzalność 
T – wskazuje, kierunek, tor, tńe, ućińa, przegroda, zapora
D – dar, da, dla, do
Dz – styka, chwilowe połączenie 
 – tworzy, stworzone 
 – na konńcu, do konńca 
K – serce, żywa istota, dusza,  intuicja, konkret, wiedza
G – ego, rozum, logika, zmysły ciała, ńeznane, 
grawitacja, przyciąganie
I – istota, mózg i serce
J – otoczenie, nadświadomość 
E – energia 
Ę – wibracja, trzęsie 
H – huha, hłonie, hol, ciągnie
CH – połączenie energetyczne, wymiana energetyczna, mieszanie, wspólne cechy, podobieństwa, pociąg, pragnienie
W – w (czymś)
F – ograńczenia, trud, brud, ćężar, praca
Y – rozdźiela, wydźiela, wyróżnia, 
różnice, wyselekcjonowane
P – dmucha, przesuwa, przy 
B – pojawia śę, powstaje, zwiększa, wielkie 
U – scala śę, staje śę całością, łuk
Ł – łączy, połączony 
L – wznosi, stoi, wzrasta, do góry, wysoki
Li – łączy i wznosi umysły, połączony umysł, zrozumienie, wspólny cel
M – wnętrze, w środku, osobiste
N – na, nad, no, tak, akceptacja
Ń – ńe, ńegacja, zrzuca, kładźie
R – drga, częstotliwość, strona 
Rz – ustawia, przestawia, ustawione 
S – droga, podróż, zmiana w czasie 
Ś – świeci, światło, ślizga, śluz
Sz – szumi, sygnał, informacja, słuch (uszy)
C – cali, całość, wszystko 
Ć – ćemno, ćemnieje, ćsza
Cz – czuj, czucie 
Z – z (czyms), wsparcie
Ź – źmno, trzęśie, ńszczy, rozpad, rozkład
Ż – zamyka, konńec.

Kolejność liter, tworzy nam przekaz obiecadła, który brzmi tak:

ZnaČenie wŠystkiĤ liter obiecadła, z poprawną kolejnością liter:
A – zmieniać, zmiana 
O Ó – koło, okrąg, otaČa,  ogólny, punkt, teren, powtaŔanie, w tą i z powrotem, pŔewidywanie
Ą – pąknąć, whłonąć, pŔyjąć
OR – cykliČność, cykliČna zmiana, cykliČna powtaŔalność 
T – wskazuje, kierunek, tor, tńe, ućińa, pŔegroda, zapora
D – dar, da, dla, do
DZ – styka, Ĥwilowe połąČenie 
DŽ – twoŔy, stwoŔone 
ʤ – na konńcu, do konńca 
K – serce, żywa istota, duŠa,  intuicja, konkret, wieDZa
G – ego, rozum, logika, zmysły ciała, ńeznane, 
grawitacja, pŔyciąganie
I – istota, mózg i serce
J – otoČenie, nadświadomość 
E – energia 
Ę – wibracja, tŔęsie 
H – huha, hłonie, hol, ciągnie
Ĥ – połąČenie energetyČne, wymiana energetyČna, mieŠanie, wspólne ceĤy, podobieństwa, pociąg, pragnienie
W – w (Čymś)
F – ograńČenia, trud, brud, ćężar, praca
Y – rozDŽiela, wyDŽiela, wyróżnia, 
różnice, wyselekcjonowane
P – dmuĤa, pŔesuwa, pŔy 
B – pojawia śę, powstaje, zwiękŠa, wielkie 
U – scala śę, staje śę całością, łuk
Ł – łąČy, połąČony 
L – wznosi, stoi, wzrasta, do góry, wysoki
Li – łąČy i wznosi umysły, połąČony umysł, zrozumienie, wspólny cel
M – wnętŔe, w środku, osobiste
N – na, nad, no, tak, akceptacja
Ń – ńe, ńegacja, zŔuca, kłaDŽie
R – drga, Čęstotliwość, strona 
Ŕ – ustawia, pŔestawia, ustawione 

S – droga, podróż, zmiana w Časie 
Ś – świeci, światło, ślizga, śluz
Š – Šumi, sygnał, informacja, słuĤ (uŠy)
C – cali, całość, wŠystko 
Ć – ćemno, ćemnieje, ćsza
Č – Čuj, Čucie 
Z – z (Čyms), wsparcie
Ź – źmno, tŔęśie, ńŠČy, rozpad, rozkład
Ż – zamyka, konńec.

Kolejność liter, twoŔy nam pŔekaz obiecadła, który bŔmi tak:

Obiecadło obiecuje.

Kolejność ułożenia tych liter, które tworzą tak wzniosły przekaz jest sztuką. Jednocześnie przodkowie nazywając to OBIECADŁEM powiedzieli tym obiecujemy.

Dodatkowo kolejność liter w obiecadle, jest dopasowana również dźwięcznie, czyli litery, które brzmią podobnie są obok siebie, np. P B, W F Y, O Ą Ó, U Ł, T D, K G.

Obiecadło obiecuje.

Kolejność ułożenia tyĤ liter, które twoŔą tak wzniosły pŔekaz jest Štuką. JednoČeśnie pŔodkowie nazywając to OBIECADŁEM powieDZieli tym obiecujemy.

Dodatkowo kolejność liter w obiecadle, jest dopasowana również DŽwięČnie, Čyli litery, które bŔmią podobnie są obok siebie, np. P B, W F Y, O Ą Ó, U Ł, T D, K G.

W alfabecie łacińskim, podobieństwo dźwięków nie jest zachowane.

W alfabecie łacińskim, podobieństwo DŽwięków nie jest zaĤowane.

Ę
Ę

Litera Ę występuje w znikomej ilości języków. Znajdziemy ją w języku Lechii, Litwy, w kilku językach z plemion rdzennej Ameryki, oraz w języku Elfdalskim, i on sam jest ciekawy, bo do 1900 roku pisany był runicą, później Łacina wkroczyła i też go pocięła.

Litera Ę występuje w znikomej ilości języków. ZnajDZiemy ją w języku LeĤii, Litwy, w kilku językaĤ z plemion rDZennej Ameryki, oraz w języku Elfdalskim, i on sam jest ciekawy, bo do 1900 roku pisany był runicą, później Łacina wkroČyła i też go pocięła.

Do tej pory mówi nim około 2500 osób, w południowo-wschodniej części gminy Älvdalen w północnej Dalarna w Szwecji.

Łacina i jej późniejsze języki mają jeszcze rzadko używaną konstrukcję ae, co oficjalnie porównuje się do ę, ale to trochę inny dźwięk, który naprawdę jest zbitką samogłoskową liter A i E.

Litery Ę używały jeszcze kiedyś wschodnie Niemcy, ale kto mieszka na wschodzie od Niemiec?
Ano, Serbołużyczanie.

My nawet mamy słowo, które zaczyna się od litery Ę.

Znasz wyraz “Ęsi”? Podpowiem, że to nie jest 3/4 gęsi.

Do tej pory mówi nim około 2500 osób, w południowo-wsĤodniej Čęści gminy Älvdalen w północnej Dalarna w Šwecji.

Łacina i jej późniejŠe języki mają jeŠČe Ŕadko używaną konstrukcję ae, co oficjalnie porównuje się do ę, ale to troĤę inny DŽwięk, który naprawdę jest zbitką samogłoskową liter AE.

Litery Ę używały jeŠČe kiedyś wsĤodnie Niemcy, ale kto mieŠka na wsĤoDZie od Niemiec?
Ano, SerbołużyČanie.

My nawet mamy słowo, które zaČyna się od litery Ę.

ZnaŠ wyraz “Ęsi”? Podpowiem, że to nie jest 3/4 gęsi.

Ą
Ą

Litera “Ą” z kolei jest używana w języku Lechii, w języku kaszubskim, w języku elfdalskim, i w językach autochtonicznych Ameryk. Na Litwie zanikła.

Z czym Wam się kojarzy nazwa “elfdalski” ? 😃

.

Litera “Ą” z kolei jest używana w języku LeĤii, w języku kaŠubskim, w języku elfdalskim, i w językaĤ autoĤtoniČnyĤ Ameryk. Na Litwie zanikła.

Z Čym Wam się kojaŔy nazwa “elfdalski” ? 😃

Sława☀️
Sława☀️

7 odpowiedzi

 1. Od wielu lat zajmowałem się – teozofią, antropozofią, bioenergią itp: (wcześniej skrywający się bo wyśmiewany) – ale wierzący w “kroniki (chyba) akashy?” – Ten wykład, to potwierdzenie moich wizji, dociekań i to – co niektórym LACHOM (i innym – chyba stworom) opowiadałem ale byłem lekceważony i często wyśmiewany… – Dziękuję za ten wspaniały wykład…

 2. Albo Elf w dali, czyli w dolinie rwącej rzeki 😄
  Ciekawe jest to, ze liter nauczyłam się w jedno popoludnie
  Całkiem sprawnie czytam i piszę
  Bardziej bylo to jak przypomnienie niż nauka
  Języka angielskiego nie jestem w stanie opanować, choc wpajano mi go już w przedszkolu
  50 na karku i kilka prostych zwrotów w glowie 😆

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *